Generalforsamling 6. marts 2007.
   
Formandens beretning for 2006.


Formanden Bente Rytter beretter - ca. 45 medlemmer lytter

Formandsberetning 2007. Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening har nu eksisteret i 4 år. I disse fire år har vi hvert år haft seks medlemsarrangementer, hvilket vil sige, at vi har gennemført 24 møder. Vi kan altså sige, at vi i aften har en slags jubilæum, da det er 25. gang, vi mødes i foreningens regi. De fleste møder har fundet sted her i kirken, hvor der er blevet fortalt og vist billeder. Syv gange har vi inviteret ud af huset, som man siger. I eget arrangement to historiske traveture og et museumsbesøg samt et besøg på Lokalhistorisk Arkiv, og tre gange har vi sammen med den gamle Silkeborg kommunes øvrige lokalhistoriske foreninger, det kulturhistoriske museum samt Lokalhistorisk Arkiv arrangeret fællesmøder på Silkeborg Museum, hvor vi har bidraget med historier fra vores område.

I 2006 har vi holdt seks møder. Vi startede i februar med et besøg på Papirmuseet. Der var mødt godt 20 medlemmer op, og vi fik en kompetent og interessant gennemgang af fabrikkens historie. Papirfabrikkens historie er også en del af Linå sogns og Sejs hedes historie. Det var dens oprettelse, der var starten på den moderne tid her på egnen. Den første marts havde vi generalforsamling, hvor vi kunne udnævne foreningens første æresmedlem, Lisbet Jørgensen, som kvitterede med at fortælle om huse i Svejbæk og de mennesker, som havde beboet dem, og som hun havde mødt helt fra hun var barn i 20'erne.

Lisbet Jørgensen havde efter at have været medlem af bestyrelsen fra foreningens start ønsket at træde ud for at få tid til at beskæftige sig mere med sin families historie. I hendes sted trådte Ida Beck ind i bestyrelsen. Som Ida Beck selv sagde, betød det jo ikke et større fald i bestyrelsens gennemsnitsalder, men Ida Beck har i det forløbne år vist, at det ikke er alder, der er en hindring for lige som Lisbet Jørgensen at blive en god og inspirerende samarbejdspartner.

Forårets sidste møde fandt sted den 28. marts, hvor formanden holdt et maratonforedrag om Hans Kasper, der ifølge overleveringen skulle være af taterslægt. I den forbindelse vil jeg gerne slå fast endnu engang, at konklusionen var, at der ikke har været så meget som skyggen af en tater i Hans Kaspers familie, så det er en myte, som hermed er aflivet. Vi så også, at det tilsyneladende faldefærdige hus, som man ser ham stå foran, ikke er familiens beboelseshus, men deres udhus. Siden foredraget har jeg fået at vide fra Hans Kaspers familie, at hans svoger, sadelmagermester Terp, lod beboelseshuset rive ned og et nyt bygge til svigerforældrene og svogeren Hans Kasper. Hvis man vil se dette hus, kan man gå om på campingpladsen. Denne historie bekræfter for mig blandt mange andre nødvendigheden af en lokalhistorisk forening. Ved at gå ind i historien kan man både få aflivet og bekræftet myter.

Vi hørte også på dette møde vores medlem Mogens Christensen fortælle om træskoene, der har betydet så meget for udviklingen på Sejs Hede, ligesom Mogens viste sin samling af træsko frem, så vi lærte, at træsko er mange forskellige ting.

Så springer vi helt frem til november, hvor vi holder ikke mindre end tre møder fordelt over måneden. Først er der sogneaften på Silkeborg Museum. Midt i måneden fortæller vores bestyrelsesmedlem Ida Beck levende og inspireret om en for mange ukendt del af vores område, nemlig Kalsholt, hvor vi får historien fra 1912 helt op i vore dage, krydret med små historier om husene og de mennesker, der har beboet og bebor dem.

På vores sidste møde før jul causerer museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen over emnet "jul i gamle dage" og, viser det sig, jul i vore dage. Hans hovedtema var, at julen i den mørkeste tid af året kræver lys og ro, men at den ofte måles i vægt og mad. Bagefter får vi små historier fra medlemmer, for som Keld Dalsgaard sagde og selv illustrerede, så er julen også den tid, hvor man skal fortælle historier for hinanden og måske få et slag kort. Efter kaffen så vi en 8 mm smalfilm, som er optaget af tandlæge Troels Bloch-Jørgensen, Svejbæk i 1943-44. Filmen viser Laurs Fisker og en af hans sønner på fisketure. Man får et fint indtryk af det nu næsten hedengangne fiskeri på søerne. Vi har fået filmen foræret. Vi så filmen afspillet på et 8 mm filmapparat, men den vil nu blive overført til digitalt format.

I årets løb har bestyrelsen holdt møder for sig selv (mødeprocent 125, da vores suppleant også har deltaget i alle møder) og også deltaget i de to møder, som Lokalhistorisk Arkiv holder for de lokalhistoriske foreninger, hvor vi bliver orienteret om nye tiltag på arkivet og om, hvad der sker ude i foreningerne. I 2006 blev der specielt fortalt om en ny database til registrering og opbevaring af billeder. Vi mødte også Hanne Arents efterfølger som arkivleder, Lis Thavlov. Vi er ikke i tvivl om, at vi også med hende vil få et godt samarbejde.

Jeg vil i den forbindelse godt udtrykke min ærgrelse over, at vi er den eneste lokalhistoriske forening i det gamle Linå sogn. Det havde været rart om også de såkaldte kløverbyer, Hårup, Linå, Mollerup og Laven havde haft en forening. Resenbro og Skellerup hørte jo også med til sognet. Der vil utvivlsomt være meget, der går tabt. Vi må så håbe, at enkeltpersoner og arvinger er flittige til at aflevere til Lokalhistorisk Arkiv, ligesom der forhåbentlig er folk, der på eget initiativ får samlet og skrevet. I den forbindelse var det en god oplevelse for formanden før jul at blive inviteret om til Gl. Laven til kaffe hos en entusiastisk lokalhistoriker, Erna Kaihøj, som er gået i gang med at skrive historien om gårdene i Gl. Laven.

Vi får også en del henvendelser udefra mest via hjemmesiden, og nogle flere af dem vender jeg tilbage til senere i aften. Hjemmesiden har skiftet udseende og opbygning i 2006, så den skulle være nemmere at overskue, selv om den indeholder utrolig meget materiale. Et forslag fra en bruger, Ingemanns barnebarn, har også resulteret i, at det er blevet nemt at udskrive den enkelte artikel, som man er interesseret i. Der er nemlig blevet anbragt et lille billede af en printer oppe i højre hjørne af artiklen, og et tryk på dette billede vil medføre, at artiklen kan skrives ud. Der er løbende lagt nye ting på hjemmesiden. Vi er også repræsenteret i Syn for Sogn 2006 med en artikel om Mikael og hans busser af Bent Hosbond og en lille artikel om, hvordan nogle af vejene fik navn. Så endnu lever foreningen i bedste velgående.

Læs mødereferatet  her.