Generalforsamling 26. januar 2009.
   
Formandens beretning for 2008.

Den 15. januar 2008 fejrede vi foreningens 5 års fødselsdag samtidig med, at vi holdt generalforsamling med genvalg på alle poster. Flittige medlemmer havde bagt lagkager, som blev fortæret med ildhu af forsamlingen. Aftenens underholdning bestod af en billedkavalkade over nogle af de arrangementer, vi havde haft i årenes løb.

En god måned senere havde vi møde igen. Her blev der vist billeder, som var dukket op inden for de sidste år og fortalt historier især fra den østlige del af Sejs. Henning Davidsen fortalte om og viste dele af sin store samling af Himmelbjergsouvenirs frem. Børge Madsen supplerede med historier fra drejerværkstedet i Hattenæs, hvor hans far arbejdede i 40 år. I pausen var der mulighed for at se nærmere på samlingen, hvilket de fleste benyttede sig af. Efter kaffen blev vi underholdt af filmen om husmandsbevægelsen i Linå sogn, som gav et indblik i livet på landet, inden de store forandringer begynder i 1950'erne.

Næste møde den 8. oktober handlede om billedet af Sejs hede som tilholdssted for tatere og tyve, skidtfolk og kommunister. Et uudtømmeligt emne, som hele tiden suppleres med nye oplysninger. I et sidespring til formandsberetningen kan jeg fortælle, at Hanne Arent forleden dag gav mig en kopi af et par sider fra en turistvejledning fra 1886. Jeg omtalte i mit foredrag, at der i 1854 var to beboere på Sejs hede, der var arresterede for tyveri. - den ene en ung kone med en gammel mand, og den anden en mand, der var flyttet til heden med kone og børn. De kom tilsyneladende fra Kolt, hvor både manden og børnene var født. Konen var dog født i Them sogn, så det kunne være grunden til, at de søgte vestpå. Jeg har efterfølgende undersøgt nærmere, hvornår de kom til Sejs. De er kommet fra Galten i april 1853.

I turistbogen står der følgende: Det er en mærkelig modsætning og en stærk overgang at komme fra de grønne skovhøjder ved Silkeborg til de mørke lyngbakker Sindbjerg og Stoubjerg med Sejs hede, hvor for ikke længe siden den berygtede røver og mestertyv Anders Ove eller Ove Andersen huserede, der endte i dåreanstalten i Århus. Heldigvis forlod familien heden allerede inden 1860, men bidrog altså, som vi kan se, til billedet af Tyvesejs.

I november deltog foreningen i sognemødet på museet, hvor H.P. Bertelsen læste en historie fra heden af Edv, Egeberg. Og ellers har vi som sædvanlig deltaget i forskellige møder på lokalt plan, og det er også blevet til lidt arbejde med hjemmesiden og en del besvarelser af henvendelser.

Vi udsendte før jul "Syn for sogn" 2008 til alle vore medlemmer. Formanden havde skrevet en artikel om mindestenen ved "De små fisk".

På generalforsamlingen sidste år blev der redegjort for, at foreningsarbejdet ikke kun består i at arrangere møder, men at der også ligger en forpligtelse til at leve op til vores formålsparagraf, der siger, citat: registrering, forskning og bevaring af områdets historie. Da der var behov for at få gjort noget ved disse ting, blev antallet af medlemsmøder annonceret til ikke længere at være 6 om året, men kun 4. Nogle kunne måske tænke, at det at arrangere møder bare er at tage telefonen og ringe til en eller anden og spørge den pågældende, om ikke han/hun kunne have lyst til at fortælle lidt. Men sådan er det ikke. Det kan Rita, der har arrangeret dette forårs møder, bekræfte.

En speciel tak til Rita, der har passet sit arbejde som kasserer med flid. Der har på bestyrelsesmøderne været gode indspark også fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, som også gerne træder til i det praktiske arbejde. Men da jeg i 2008 kom ud for et par alvorlige begivenheder i min familie, som krævede og kræver min deltagelse, måtte jeg erkende, at der var ting, som jeg ikke havde tid og kræfter til.

Derfor blev vores deltagelse i borgerforeningens markedsdag aflyst, ligesom vi ikke fik arrangeret et møde på Ludvigslyst. Vi fik heller ikke gjort indsigelse mod afviklingen af Ludvigslyst, hvad vi som lokalhistorisk forening nærmest er forpligtet til. Her skal dog bemærkes, at næppe nogen læser af Midtjyllands Avis såvel som noget medlem af Silkeborg byråd kan være i tvivl om vort bestyrelsesmedlem H.P. Bertelsens holdning til dette. Bestyrelsens flertal stiller sig i det hele taget helt uforstående over for behandlingen af det historiske udflugtssted. Vi ville gerne have haft lavet en beskrivelse af stedet og dets historie, som vi tidligere har lavet blandt andet vedrørende træskofabrikken og Engen, men det blev det ikke til. Ludvigslysts historie er simpelthen så omfattende, at dette arbejde vil kræve en hel vinter og mange arkivbesøg. Det må vente, men vi glæder os dog over, at både Svejbæk Grundejerforening og Lokalrådet har givet deres mening, som ligger på linje med vores, til kende.

På borgermøderne har vi heller ikke været officielt repræsenteret. Hjemmesiden har næsten ligget i dvale, hvad angår nye tekster. Jeg har nogle liggende, som er blevet tilsendt foreningen, men de kræver, at jeg selv skriver dem ind, da de ikke foreligger som tekstfiler, og det er tiden ikke til. Registrering af vore billeder er begyndt, men ikke nået langt. Her er det vigtigt at følge de retningslinjer for scanning, opbevaring og registrering, som Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg udstikker, og det arbejdes der med. Dette betyder, at der afholdes kurser arrangeret af arkivet, som formanden deltager i sammen med repræsentanter for lokalarkiverne og de lokalhistoriske foreninger.

Bestyrelsens arbejdsplan.
Vi har valgt at lade foråret stå i Ludvigslysts tegn, og her er vi så heldige, at vi kan hente hjælp udefra. Mødet i efteråret skal vi selv stå for. Vi forestiller os noget omkring Georg Krügers virke og måske noget om anden virksomhed i området. Er der nogen af vore medlemmer eller andre, der ligger inde med nogle historier og/eller billeder, tager vi gerne imod.

Bente Rytter formand