Referat af generalforsamlingen  2013

Som dirigent blev Bent Pedersen valgt. Han startede med at citere foreningens dirigent gennem mange år Ingemann Petersen og kunne, som Ingemann har gjort det så mange gange konstatere, at generalforsamlingen var indvarslet i tide. Derefter fik formanden Bente Rytter ordet.

Bente gjorde først opmærksom på, at formandsberetningen i det store og hele var udsendt til alle medlemmer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Der var dog enkelte tilføjelser. Formandsberetningen kan læses som selvstændigt punkt på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger, hvorefter kasserer Rita Nielsen gennemgik regnskabet, der ligesom regnskabet i 2011 viste et overskud, så foreningens egenkapital nu er 16.795 kr.

At regnskabet var revideret og fundet i overensstemmelse med bilag og kasse- og bankbeholdningen afstemt, kunne foreningens to revisorer konstatere. Der var to bemærkninger til regnskabet, idet dirigenten bemærkede, at bestyrelsen ikke spiser og drikker formuen op, da punktet repræsentation udgjorde et pænt nul. Formanden fortalte, at en af foreningens revisorer havde beregnet, at de medlemmer, der møder op til alle møder, får deres kontingent tilbage. Her skal dog bemærkes, at man jo hver gang af egen lomme betaler 15 kr. for kaffen. Regnskabet blev godkendt med klapsalver.

Under punktet bestyrelsens arbejdsplan blev fortalt (som der også stod i indkaldelsen), at man arbejder på at få en arkæolog til at fortælle om de store udgravninger i Hårup i løbet af efteråret, samt at man vil deltage i sogneaftenen på Silkeborg Museum den første mandag i november. Der er møde igen den 6. marts. Og hvis der dukker et eller flere emner op, vil der blive afholdt et femte møde i efteråret.

Der var ikke indkommet forslag, og der sker ikke ændringer i kontingentet.

Alle opstillede blev genvalgt. Formanden måtte dog beskæmmet fortælle, at der havde været en fejl i indkaldelsen, idet det var Kristian Trampedach og ikke Jørgen Sørensen, der var på valg. Kristian var dog på forhånd adviseret om fejlen og lod sig genvælge. Der var ingen bemærkninger under eventuelt. Formanden glemte at takke dirigenten for god ledelse (det være hermed gjort), og man gik over til næste punkt kaffe og lagkagerne, fem i alt doneret og fremstillet af bestyrelsens medlemmer plus suppleanten (eller et nærtstående familiemedlem). Multihusets kantine havde suppleret med skåle fyldt med chokolader.

Trods en spændende håndboldkamp senere på aftenen var der stort fremmøde. Herrelandsholdet vandt og er i skrivende stund i finalen ved verdensmesterskaberne.