Referat af generalforsamlingen 2010

Referat generalforsamling 19. januar 2010


  1. Ingemann Petersen blev enstemmigt valgt til dirigent.

  2. Formandens beretning kan læses andetsteds. På given foranledning kunne formanden tilføje, at foreningen siden starten i 2003 har afholdt omkring 40 arrangementer for medlemmerne, alle vedrørende Sejs-Svejbæks lokale historie.

  3. Det reviderede regnskab blev fremlagt af kassereren Rita Nielsen og godkendt af forsamlingen.

  4. Bestyrelsens arbejdsplan er allerede delvis fremlagt for medlemmerne i form af programmet for foråret. I efteråret deltager vi i de lokalhistoriske foreningers, Silkeborg Arkivs og Silkeborg Museums møde den første mandag i november. Hvis der ikke kommer aktuelle forhold, der bør behandles, vil vi fortsætte foredragene om de personer, der har givet navn til veje i vort område, sandsynligvis H.G. Junker. Formanden efterlyste i den forbindelse forslag til, hvem der kunne behandle P. Malmkjær og Valdemar Sørensen.

  5. Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

  6. Kontingentet for 2011 blev fastsat til fortsat at være 75 kr. for enkeltmedlemmer og 125 kr. for husstand.

  7. Valg til bestyrelse og revision.

Ida Beck ønskede at fratræde pga. alder.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jørgen (Elektriker) Sørensen.

Der var genvalg på de andre poster.

  1. Eventuelt.

Formanden takkede Ida Beck for hendes indsats i bestyrelsen. Ida har aldrig sagt nej til en opgave. Hun har deltaget i alle bestyrelsesmøder, som hun har præget med sin store erfaring og viden om forhold i vores område. Ida har deltaget i eksterne møder og deltaget i uddelingen af ”Syn for sogn”. Ikke mindst har Ida lukket den østligste del af sognet, Kalsholt, op rent historisk. Det er et område, som få har færdedes i, men det var en stor glæde for alle os lokalhistorisk interesserede, da Ida holdt foredrag om Kalsholt og Kalsholts beboere gennem de mange år, hvor Ida har haft tilknytning til og bopæl der.

Til sidst vil den resterende del af bestyrelsen sige Ida tak for mange gode og givende timer i hendes selskab. TAK, IDA.

Vi glæder os også til at arbejde sammen med Jørgen Sørensen, der i øvrigt er en god bekendt af Ida, som han fortalte var hans første kunde, da han i 1966 slog sig ned som elektriker i Sejs.


6.2.2010