Sejs–Svejbæk Lokalhistoriske Forening - vedtægterne
   
 

VEDTÆGTER

§1

Navn og formål

Foreningens navn er Sejs ‑ Svejbæk Lokalhistoriske Forening, og dens hjemsted er Sejs ‑ Svejbæk i Silkeborg kommune.

§2

Foreningens formål er:

  At indsamle, registrere og bevare materiale og data om hjemstedets historie og gøre det tilgængeligt for eftertiden, herunder at overtage og vedligeholde internethjemmesiden www.sejs-silkeborg.dk. samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg

§3

Samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg

 Foreningen kan indgå samarbejdsaftale med Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg og andre ligestillede foreninger.

§4

Medlemskab

  Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, husstande, foreninger, institutioner m.v. Husstande, foreninger, institutioner m.v. optages med rettigheder svarende til 1 medlemskab.

§5

Bestyrelse

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

 Foreningens daglige ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse bestående af formand, sekretær,  kasserer og et bestyrelsesmedlem.  Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

 Foreningen tegnes i økonomiske anliggender af formand og kasserer.  I andre anliggender tegnes foreningen af formanden.  Ved formandens midlertidige forfald tegnes foreningen af sekretæren.  Ved et bestyrelsesmedlems fratræden i utide indkaldes en af de valgte suppleanter.

 Ved stemmelighed i bestyrelsesbeslutninger er formandens stemme afgørende.

 Valg til bestyrelsen gælder normalt for 2 år.  På ulige årstal afgår formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor.  På lige årstal afgår kassereren , 1 bestyrelsesmedlem og 1 revisor.  Genvalg er tilladt.

 På den årlige generalforsamling vælges endvidere 1 suppleant og 1 revisorersuppleant.

§6

Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

 2. En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer,
     jfr. dog §8.

 3. Såfremt der fremsættes anmodning herom, skal afstemninger på generalforsamlingen foretages skriftligt.

 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

             1. Valg af dirigent
            2. Beretning
            3. Fremlæggelse af revideret regnskab
            4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år
            5. Fastsættelse af kontingent
            6. Indkomne forslag
            7. Valg af:
                      a. formand (på ulige årstal)
                      b. bestyrelsesmedlem
                      c. bestyrelsessuppleant
                      d. revisorer
                      e. revisorsuppleant
             8. Eventuelt
 5. Forslag, der af foreningens medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter anmodning herom til bestyrelsen med motiveret dagsorden.
 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

§7

Regnskabsår

 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§8

Vedtægtsændringer

1.  Ændring af vedtægterne kan vedtages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal, når mindst
     halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, eller når 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

2.  Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles skriftligt til medlemmerne i forbindelse med indkaldelse til
     generalforsamlingen.

§9

Opløsning

1. Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den
     første kan være en ordinær generalforsamling, mens den anden skal være en ekstraordinær generalforsamling
    afholdt tidligst 1 uge og senest 3 uger efter den første.

2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens arkiv Lokalhistorisk Arkiv, Silkeborg, og dens midler anvendes
     efter generalforsamlingens bestemmelse.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 13. januar 2003 i Svejbæk.