Sejs skole
   

Uddrag fra "Blade af Linaa sogns historie" af H.Ilum Petersen (1954)

Den næstældste skole i Linaa sogn efter Askehøj er Sejs. Sejs var jo i gamle dage kun et stykke hede, tilhørende gårdene i Linaa og Haarup. Nede ved søen lå enkelte små huse, hvori boede nogle fattige familier, som levede officielt af at lave træsko, men i virkeligheden af fiskeri og krybskytteri. Nogle af beboerne i Sejs var vist af taterslægt.

Da rytterskolen i Linaa blev bygget, blev de skolepligtige børn fra Sejs som børnene fra den øvrige del af Linaa sogn henviste til at søge denne skole; men de kom der så godt som aldrig. Om sommeren var de ude at tjene eller havde anden beskæftigelse, og om vinteren var dagene så korte og vejen så lang og ufremkommelig, så da kom de heller ikke i skole. Nå, forældrene var så vist heller ikke interesserede i skolevæsenet. Dette var jo kommet som et påbud ovenfra og ikke som et ønske fra den almindelige befolknings side.

Der er først efter skolelovens gennemførelse i 1814, at der i Sejs som andre steder blev mere interesse for skolebørnenes undervisning. Der var på dette tidspunkt bosat 12 familier på Sejs Hede. Til det nye skoledistrikt omfattende den vestlige del af Linaa sogn med skole i Haarup-Skjellerup Nygårde henlagdes så Sejs. De skolepligtige børn fra Sejs må nu vandre til  den nyoprettede skole. Vejen var ikke meget kortere end til Linaa skole. Vi ser også, at beboerne i Sejs snart begynder at klage over den lange og dårlige vej, som deres små børn må gå, når de skal i skole. Skolevejen var jo også lang for små 7-8 års børn, særligt om vinteren, da  var det tillige ofte mørkt, både først og sidst.

De første forsøg på at forbedre skoleforholdene i Sejs, som jeg har fundet, er fra 1843, da man om vinteren lejede en mand, Mads Dybdahl, til at holde skole for børnene i et hus i Sejs. 1844 kostede undervisningen i Sejs vinterskole 10 rdlr.

Ved lærerskifte i Skjellerup Nygårde 1859 tænkte man at pålægge den nyansatte lærer der at undervise børnene i Sejs i et lejet lokale 3 dage om ugen; men det kunne ikke tillades.

Senere lønnede kommunen en lærer til at undervise børnene i Sejs om vinteren, mod at beboerne selv skaffede skolelokale, brændsel og værelse til læreren. Vinterskolen var gerne i tiden 1. november til  30.marts. I vinteren 1878-79 varede skolen til 30. april. Dette år var lejet skolelokale og værelse til læreren hos Peder Nielsen, Sejs, for 15 kr. månedlig. Læreren i vinterskolen det år hed Rix.

Endelig i året 1879 får beboerne i Sejs deres ønske om en ny skole opfyldt. Sognerådet vedtog at låne 2500 kr. i "Bikuben" til at bygge en ny skole for i Sejs. Vilkårene for lånet var: 7 pct. i provision og 5 pct. i rente og amortisation i 20 år, regnet fra 11. november 1879. Ved licitationen den 7. april 1879 overdroges arbejdet ved skolens opførelse til følgende håndværkere: Murerarbejdet til murerne Jørgen Pedersen og Simon Mathiasen, Linaa. Snedkerarbejdet udførtes af snedker Jens Grauballe, Linaa.

Efter konditionerne skulle skolen være færdig den 25. juli 1879.
Skolen toges i brug den 1. september 1879.
Lærerlønnen i Sejs ansattes i 1881 til 765 kr. 80 øre.
År 1900 og 1920 blev skolestuen og lærerens lejlighed udvidet.

Fastansatte lærere i Sejs skole

Peder Pedersen 1879 - 84
Peder Pedersen er født i Gjødvad, kaldet som lærer ved den nye skole i Sejs 1879. I året 1884 rejste han til Øster Bording, senere til Hvinningdal.

Marius Jensen Ougaard 1884 - 86
Marius Jensen Ougaard er født 1861 i Aarslev. dim. fra Gjedved 1880, huslærer på Thustrup, lærer i Kragerup og i Sejs 1884-86, derefter lærer i Faarvang ved Hammel.

K.H. Jensen Fischer 1887 - 92
Jensen Fischer er født i Gjern, dim. fra Gedved, rejste fra Sejs til lærerembede i Hamaahede skole. Embedet var så ringe lønnet, at Fischer for at leve måtte køre mælk til mejeriet.

Søren Frederiksen 1891 - 1909
Søren Frederiksen er født i Skaade ved Aarhus den 10. maj 1841, dim. fra Lyngby 1863, var lærer i Hamaahede, Randers amt, hvorfra han byttede embede med daværende lærer i Sejs, Jensen Fischer, Frederiksen døde den 18. april 1919.

C.P. Rasmussen, 1909 - 46
Lærer Rasmussen er født den 16. december 1880 i Skaarup, dim. fra Skaarup sem. 1906, hjælpelærer i Aabo, Brangstrup ved Ringe, enelærer  ved Sejs skole den 1. januar 1909. Afsked på grund af alder 1946.

J.P. Petersen 1946 -
Lærer Petersen er født i Linaa den 18. december 1906, dim. fra Silkeborg sem. 1928, andenlærer i Linaa fra 1. april 1932 - 46, derefter førstelærer ved Sejs skole.

I 1936 oprettedes et forskolelærerindeembede ved Sejs skole.
Følgende lærerinder har været ansat der:

Johanne Thomsen 1936 -
Lærerinde, frk. Thomsen er født i Thulstrup ved Ry den 12. december 1906, dim fra Aarhus sem. 1928, ansat som lærerinde ved Sejs skole i 1936. 

Kilde: Sejs Skole's 40 års jubilæumsskrift.            www.sejs.skole.silkeborg.dk

 

Sejs skole et historisk rids.

 Et 40 års jubilæum er nok værd at markere, men lad os først slå fast, at dette jubilæum blot betyder, at det er 40 år siden den ældste del af den nuværende skole på Tyttebærvej blev indviet. Det skete i 1959, men børnene i området gik naturligvis også i skole før den tid.  

Ved indvielsen af den nuværende nordfløj, i dag kaldet violet afdeling, fortalte daværende førstelærer J.P.Petersen, at denne del af Linå Sogn oprindeligt var den fattigste.

På rytterskolernes tid boede der kun en halv snes familier her. De levede kristeligt og ernærede sig af rov og ran.  Børnene gik i Linaa Rytterskole fra 1725. Da skoleloven af 1814 kom, blev Sejs-børnene ført til Askehøj (nuværende Laven). En drøj tur har det været for børnene at tilbagelægge strækningen på gåben  med træsko på - ikke  mindst om vinteren. For at gøre det lettere for børnene blev de senere sendt til Skjellerup Nygaarde. Lettelsen var dog begrænset.

  Men så endelig i 1843 fik Sejs sin egen skole, der begyndte i et lille hus nede ved søen (nuv. Sejs Søvej). Udgiften til lokaler og lærerlønninger var 10 rigsdaler om året.

var man nået så langt, at man skulle have en ny, tidssvarende skole. Bygningerne til denne skole, som det kostede  2500 kr. at bygge, eksisterer endnu. De er nu en del af Sejs Hedekro. Den lille krosal og senere den store fungerede til 1959 som skolens gymnastiksal.

1936, og hvor nu børnehaven Tyttebærhuset holder til, blev disse lokaliteter benyttet, indtil det omtalte nybyggeri stod færdigt i 1959.

 I indvielsesåret 1959 - for 40 år siden - kunne man i en avisoverskrift fra den tid læse:

Sejs Skole har faaet en rummelig og god skole for 550.000 kr.

 Den blev af amtsskolekonsulent Hjorth Hald betegnet som smuk, god og billig. Der var på det tidspunkt 80 elever og 3 lærere på Sejs Skole. Den var beregnet til 120 børn,  men elevtallet steg støt i de kommende år, og selvom man havde bevaret bygningen på den anden side af Tyttebærvej til undervisning af de to yngste årgange, måtte det nye sløjdlokale snart inddrages som klasseværelse. Det klarede man ved at lægge bordplader oven på sløjdbænkene.

Det var trange arbejdsvilkår for elever og lærere, men  i 1969 startede udvidelse af skolen mod syd op langs Tyttebærvej.

  midten at 70erne kæmpede man med bygge- og anlægsstop. Børnetallet steg kraftigt  og kun i korte perioder behøvede skolen ikke at bekymre sig om lokalesituationen. Generelt har de nødvendige udvidelser været forsinkede i forhold til behovet.

 Skolen har gennem alle årene  prioriteret hjemklasseprincippet højt, dvs. hver klasse sit lokale. For at leve op til dette og for at undgå vandreklasser, har det i perioder været nødvendigt at inddrage bl.a det gamle missionshus, kælderlokaler og en tidligere lærerbolig til undervisningsbrug.

 Der blev kompenseret fra byggestoppet, og i 1975 kunne den nye sydfløj tages i brug som indskolingsafdeling. Det betød, at skolen kunne undvære nogle kælderlokaler, som snart blev indrettet til skoletandklinik.

 Skolehallen blev bygget i 1973 og senere igen i 1980 udvidet, så den nu har de internationale godkendte mål.

 I 1996-97 byggedes en Østfløj med 3 klasselokaler og der er projekteret med en yderligere udvidelse med 6 klasselokaler inden for de næste 4-5 år.


Læs også om Børge Andersens 1. skoledag i Sejs/Svejbæk skole i året 1920 og andre skoledage.