Aktiviteter og generalforsamling forår 2010

Nyt fra foreningen januar 2010

Vi har tilrettelagt følgende tre arrangementer i første halvår 2010:

Tirsdag den 19. januar kl. 19 i Sejs-Svejbæk Kirke: Hvad ved vi om Georg Krüger?

Vi vil begynde denne aften med at afholde vores årlige generalforsamling (se indkaldelse på omstående side). Derefter er foreningen vært ved et lille traktement, før vi følger op med et foredrag. Efterårets møde handlede om Edvard Egeberg og hans forfatterskab. En anden lokal personlighed, der har givet navn til en vej i Svejbæk, er Georg Krüger. Rita Nielsen vil fortælle om hans baggrund og virke, og der vil blive vist billeder fra Taterhytten.

Torsdag den 25. februar kl. 19 i Sejs-Svejbæk Kirke: Sejs Skole gennem tiderne

I 2009 har skolen på Tyttebærvej fejret sit 50-års jubilæum. Den første helårsskole i Sejs blev indviet i 1879, så man kunne med god ret have fejret to runde år. I den anledning har vi bedt skolens tidligere inspektør Knud Schødt og lærer Teddy Mosegaard om at give os et indblik i skolens historie i fortælling og billeder. I pausen er der kaffe/te til en 10’er.

Lørdag den 24. april kl. 14 ved Ludvigslyst: Historisk vandretur i Svejbæk

I samarbejde med Silkeborg Museum har vi tilrettelagt denne historiske vandring, der vil føre os rundt i Svejbæk fra Ludvigslyst langs Borresø og tilbage til Ludvigslyst delvis ad Julsøvej, og som vil byde på spændende lokalhistorie. Guide på turen bliver Jens Chr. Strunge Jensen, der er født og opvokset i Svejbæk, og som har skrevet bøgerne: Strejftog i Sejs-Svejbæks historie før år 1900 og Svejbæk og Sejs i tiden 1900-1953.

Vi gør opmærksom på, at arrangementerne er åbne for alle interesserede.

Kontingent 2010.

På generalforsamlingen i 2009 blev det vedtaget, at kontingentet for 2010 er uændret 75 kr. pr. medlem, dog 125 kr. for familie. Vi har tidligere år udsendt girokort i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling. Det gør vi ikke i år. Girokortet vil blive udsendt efter generalforsamlingen.
Vi valgte i sin tid af historiske grunde at bruge Bikuben som bankforbindelse, da det var den gamle Sejs Sparekasse. Nu er der ikke længere grund til at holde fast i banken af historiske grunde. Det er blevet besværligt for både kasserer og medlemmer uden netbank at ”gå i banken”, og vi har brugt de girokort, vi købte dengang. Derfor har vi vedtaget, at vi flytter til Jyske Bank, Sejs afdeling.
Vi uddeler girokort på vort møde den 19. januar sammen med de lokalhistoriske foreningers og Lokalhistorisk Arkivs arrangementsfolder for 1. halvår 2010. Det vil være muligt at betale kontingentet denne aften. Resten af medlemmerne vil få opkrævning og folder pr. brev straks efter generalforsamlingen. Frist for betaling vil være 1. marts, således at det også er muligt at betale på mødet den 25. februar.

Syn for sogn: Med dette brev følger ”Syn for sogn 2009” til vore medlemmer. ”Syn for sogn” er en lille publikation, som de lokalhistoriske foreninger i den gamle Silkeborg kommune og Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg udgiver i fællesskab. Hæftet indeholder kortere og længere historier fra lokalområdet. Hæftet koster 25 kr. og kan købes på biblioteket eller ved vore møder i foreningen.

Hvis man har lyst til at bidrage med en historie i den næste udgivelse, er man meget velkommen til at henvende sig til Bente Rytter, tlf. 86846171 eller på Lokalhistorisk Arkiv. Deadline for næste udgave ligger normalt i sidste halvdel af august.

Generalforsamling 2010

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
i
Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening i Sejs-Svejbæk Kirke den 19. januar kl. 19

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fremlæggelse af bestyrelsens arbejdsplan
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2011
7. Valg
    Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår i følge vedtægterne
       1. Kasserer Rita Nielsen
       2. Bestyrelsesmedlem Ida Beck
       3. Bestyrelsessuppleant Kai Laursen
       4. Revisor Mona Bæk Laursen
       5. Revisorsuppleant Bent Pedersen
8.  Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før, hvilket vil sige senest 11. januar.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bente Rytter, formand, Sindbjerg Mosevej 26, Sejs
H.P. Bertelsen, næstformand, Edv. Egebergsvej 1, Svejbæk
Rita Nielsen, kasserer, Tyttebærvej 30, Sejs
Ida Beck, Kalsholtvej 8, Svejbæk


2.1.2010